Biểu mẫu

Đoàn TN - Hội SV  »  Biểu mẫu


NỘI DUNG

  Các văn bản Đại hội Đoàn khoa và Hội sinh viên khoa.

  - Mẫu kế hoạch hoạt động của Đoàn - Hội SV khoa: Download tại đây

  - Quy trình tổ chức đại hội Đoàn - Hội SV khoa: Download tại đây

  - Tờ trình xin phép tiến hành đại hội: Download tại đây

  - Danh sách nhân sự BCH Đoàn khoa: Download tại đây

  - Danh sách nhân sự BCH Hội SV khoa: Download tại đây

  - Sơ lược văn kiện đại hội Đoàn - Hội SV khoa nhiệm kỳ 2008 - 2009: Download tại đây

  - Thể lệ bầu cử: Download tại đây

  - Biên bản họp phiên thứ nhất BCH Đoàn nhiệm kỳ mới: Download tại đây

  - Biên bản họp phiên thứ nhất BCH Hội SV khoa nhiệm kỳ mới: Download tại đây


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    1,910,790       1/369