Chương trình đào tạo

Đào tạo  »  Chương trình đào tạo

S.O.P Đào tạo

1. S.O.P Hướng dẫn kiểm tra giữa kỳ phần tự học - clickhere

2. S.O.P Một số yêu cầu chung trong giảng dạy lý thuyết - clickhere

3. S.O.P Một số yêu cầu chung trong quản lý việc vắng, bù của sinh viên - clickhere - mẫu đơn (clickhere)

4. S.O.P Một số yêu cầu chung trong soạn, cung cấp tài liệu giảng dạy - clickhere

5. S.O.P Xác định số câu hỏi, thời gian thi kết thúc học phần lý thuyết - clickhere


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  26,784       1/255