Đoàn Thanh niên

Triển khai kết luận Số 138-KL/TWĐ của Ban thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX.